Regulamin i zasady korzystania z Kuponów CinemaProfit

Definicje

VanityStyle – VanityStyle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, prowadząca sprzedaż kuponów CinemaProfit.
Kupony CinemaProfit - emitowane przez VanityStyle kupony na okaziciela wymieniane przez Użytkowników w kinach włączonych do Programu CinemaProfit na bilety na Seanse
Partner – podmiot oferujący swoje usługi, z których korzystanie przez Użytkownika możliwe jest za okazaniem kuponów CinemaProfit
Użytkownik – osoba posiadająca Kupon CinemaProfit, który otrzymała od Klienta.
Klient – podmiot, który zakupił Kupony CinemaProfit od VanityStyle.
Seans – projekcja filmu w ramach repertuaru cyklicznego oferowanego przez Partnera, z wyłączeniem festiwali, maratonów, pokazów specjalnych, pokazów przedpremierowych - pozostałe uwagi zawarte są na stronie www.cinemaprofit.pl po wybraniu kina.
Data ważności – termin, do którego honorowany jest Kupon CinemaProfit.
Regulamin – niniejszy Regulamin obsługi, realizacji, korzystania i obiegu Kuponów CinemaProfit.

Rozdział I
Kupony biletowe CinemaProfit
§1
Zasady ogólne


1.    Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu akceptacji kuponów CinemaProfit.
2.    Kupon CinemaProfit jest kuponem na okaziciela i posiada Datę Ważności.
3.    Kupon CinemaProfit po przekroczeniu Daty Ważności jest nieważny.
4.    Kupon CinemaProfit nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony VanityStyle.
5.    Nabywca Kuponu CinemaProfit nie jest uprawniony do jego dalszej odsprzedaży lub innego wykorzystania np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


 §2
        Zasady korzystania z Kuponów CinemaProfit


1.    Przed Seansem Użytkownik wymienia Kupon CinemaProfit na bilet w kasie Partnera. Jeden kupon CinemaProfit wymieniany jest na jeden bilet w kasie kina
2.    Kupony CinemaProfit pokrywają 100% kosztu ceny za bilet na Seans (nie ma możliwości dopłaty).
3.    Po wykorzystaniu Kuponu CinemaProfit, nie ma możliwości rezygnacji z dokonanej wymiany.
4.    Kupon CinemaProfit nie gwarantuje dostępności wolnych miejsc na dany Seans. Rekomendujemy wcześniejszą rezerwację (telefoniczną, e-mailową bądź osobiście).
5.    Użytkownik upoważniony jest do korzystania z Kuponów CinemaProfit we wszystkie dni tygodnia.
6.    Lista Partnerów dostępna jest na stronie www.cinemaprofit.pl.VanityStyle zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizowania listy Partnerów, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
                                                                                                                             

§3
Odpowiedzialność


1.    VanityStyle nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Seansu, która leży wyłącznie po stronie Partnera. VanityStyle nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu, w tym reklamowego, danego Seansu i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem.
2.    VanityStyle nie odpowiada za zmiany w repertuarze prezentowanym przez Partnera.
3.    Użytkownik i/lub Klient powinien sygnalizować VanityStyle wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kuponu CinemaProfit.
4.    VanityStyle odpowiada za poprawność przekazanych Kuponów CinemaProfit.
5.    Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do VanityStyle z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia Kuponów CinemaProfit lub pozyskania dostępu do Kuponów CinemaProfit przez osoby trzecie, bez winy VanityStyle.
 


Rozdział II
Postanowienia końcowe


1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
2.    W razie sporów pomiędzy Stronami sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
3.    VanityStyle zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez VanityStyle, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu